Studio Straal Algemene verklaringen en Privacy beleid

Algemene verklaringen en Privacy beleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Eigen risico en aansprakelijkheid.

1.1 Yoga heeft over het algemeen een positieve uitwerking op lichaam en geest, er zijn echter uitzonderingen! U dient dan ook bij enige twijfel over uw gezondheid zowel geestelijk als lichamelijk een arts of specialist te raadplegen alvorens u begint met yoga.

1.2 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel voor, tijdens of na een les. 

1.3 Tijdens de lessen wordt u zo goed mogelijk begeleid door een gediplomeerd yogadocent, echter blijft u er zelf verantwoordelijk voor dat uw persoonlijke grenzen niet worden overschreden. Eventuele klachten kunt u voorafgaand aan de les kenbaar maken bij de docent.

1.4 Studio Straal, Barbra Vereecken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiele schade of verlies van eigendommen, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na een les.

2) Lidmaatschap en betaling.

2.1 Betaling van lesgeld dient voor aanvang van de eerste les van de nieuwe lessenkaart (bij een kwartaalabonnement geldt: het volgende kwartaal) te zijn voldaan. Dit kan d.m.v. een verstuurd betaalverzoek per email, WhatsApp of d.m.v. overmaking via bankoverschrijving, bankrekeningnummer NL08ABNA0509460615 t.n.v. B. Vijn.

2.2 Leskaarten hebben een beperkte geldigheidsduur aangegeven op de site. Na het verlopen van de lessenkaart kunt u de lessen niet meer inhalen.

2.3 De leskaarten en kwartaalabonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

2.4 Gemiste lessen kunnen, waar dat mogelijk is in het bestaande lesrooster, worden ingehaald binnen de periode van de lessenkaart (bij een kwartaalabonnement geldt: het lopende kwartaal)

3) Verlengen, opzeggen en afwezigheid.

3.1 U kunt elk moment opzeggen. Er kan echter geen restitutie worden verleend op nog lopende leskaarten (bij een kwartaalabonnement geldt: het lopende kwartaal).

3.2 Alleen als u langdurig ziek bent, kan de leskaart in overleg worden verlengd. In dat geval dient u vooraf contact op te nemen met Studio Straal. Dit kan niet om andere redenen zoals een vakantie, kortstondige ziekte zoals een griep, plotseling niet kunnen komen naar de les, etc. 

3.3 Mocht u een keer niet kunnen, laat dit tijdig (minimaal 12 uur van tevoren) weten, bij voorkeur via whats-app of via email.  Lessen die niet tijdig worden afgemeld, kunnen niet worden ingehaald.

4) Lestijden en prijzen.

4.1 Studio Straal heeft het recht zonder opgave van reden lestijden en prijzen te wijzigen. Dit zal tijdig aan u worden doorgegeven. Via de website kunt u de meest actuele informatie vinden.

5) Feest en vakantiedagen en annulering van lessen.

5.1 Op feestdagen worden er geen lessen gegeven, tenzij anders wordt aangegeven

5.2 Tijdens de schoolvakanties (basisonderwijs regio Noord) is Studio Straal over het algemeen gesloten tenzij anders wordt aangegeven. Dit zal tijdig worden aangegeven. Lessenkaarten worden evenredig verlengd als Studio Straal gesloten is. In kwartaalabonnementen is de vakantietermijn al verrekend en zal de termijn dus niet verlengd worden.

5.3 Tijdens sluiting van Studio Straal vanwege ziekte of onvoorzienbare omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de leskaarten worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven (bij een kwartaalabonnement geldt: het lopende kwartaal). Indien mogelijk zal de les door een andere docent worden waargenomen.

6) Kledingadvies en spullen om ( eventueel) mee te nemen.

6.1 U kunt een grote handdoek mee te nemen om op de mat te leggen. In comfortabele kleding kunt u het beste ontspannen.

7) Eten en drinken.

7.1 Het is niet toegestaan om te  kauwen op kauwgom omdat dit in de keel kan schieten tijdens de les.

7.2 Een volle maag kan in de weg gaan zitten, eet daarom het liefst zo weinig mogelijk het uur voorafgaand aan de les.

8) Mobiele telefoons en aanvang van de les.

8.1 Zet voor aanvang van de les uw telefoon stil of het liefst helemaal uit. Dit om zo goed mogelijk van de les te genieten en om andere deelnemers niet te storen

8.2 Als de les begint gaat de buitendeur op slot. Zorg dat u op tijd bent en niet voor een dichte deur komt te staan.

PRIVACY VERKLARING 

Algemeen

Studio Straal gaat zorgvuldig met verstrekte gegevens om en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.  Studio Straal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Studio Straal verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht en geboortedatum
  • Adresgegevens + telefoonnummer
  • Email-adres
  • Bankrekeningnummer
  • Naam contactpersoon + telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Studio Straal je gegevens:

  • Om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om de te verlenen diensten uit te voeren.
  • Je te kunnen informeren omtrent wijzigingen in de te verlenen diensten.
  • Om jouw contactpersoon te kunnen contacteren indien noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Studio Straal verstrekt in geen enkel geval jouw gegevens aan derden.

Beveiliging persoonsgegevens:

Studio Straal neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via barbra.v@hetnet.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Studio Straal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Website: cookies of vergelijkbare technieken:

Studio Straal maakt alleen gebruik van functionele cookies.  We gebruiken geen technieken om je surfgedrag en/of andere gegevens te analyseren.